Strona główna Funkcjonalność

Funkcjonalność

IRIS Business Architect (IRIS) jest aplikacją dostępną w przeglądarce internetowej, umożliwiającą projektowanie, ustalanie priorytetów, realizowanie optymalnych inicjatyw i projektów strategicznych. Grupą docelową aplikacji jest kadra zarządzająca, kierownicy zarządzający zmianą, architekci biznesu i przedsiębiorstwa, analitycy biznesowi oraz eksperci tzw. agile. IRIS Business Architect jest oprogramowaniem zgodnym ze standardami TOGAF, BIZBOK, BPMN i BABOK, a jego funkcjonalność pozwala na adaptację do potrzeb danej organizacji. Aplikacja umożliwia  projektowanie, modelowanie i zarządzanie procesami architektury przedsiębiorstwa, co pozwala na odzwierciedlenie często zachodzących w nim zmian, prowadzi do zmniejszenia ryzyka działalności gospodarczej i gwarantuje usprawnienie procesu podejmowania decyzji. W ciągu krótkiego czasu (np. minuty) można zaprojektować tabele, dynamiczne diagramy oraz wygenerować  raporty dotyczące dowolnego elementu modelu architektury. W systemie dostępne są również różnego rodzaju wskaźniki i miary (np. „mapa ciepła”) możliwości biznesowych. Wdrożenie aplikacji trwa maksymalnie dwa dni, a szkolenie z jej obsługi zajmuje co najwyżej 10 godzin, pozwalając użytkownikowi na zdobycie niezbędnej samodzielności w obsłudze wszystkich funkcjonalności IRIS.

Funkcjonalność aplikacji przedstawiają poniższe filmy.

2 minutowy film – Browser-Based IRIS Business Architect in a Snapshot.

 

3 minutowy film – Mapowanie i ocena możliwości za pomocą IRIS Business Architect. 

4 minutowy film – Tworzenie wartości dla klienta za pomocą IRIS Business Architect. 

2 minutowy film – Projektowanie z wykorzystaniem ekosystemu. 

 

IRIS Business Architect: Standaryzacja, precyzja i łatwość użycia

Połączenie strategii biznesowych z działalnością operacyjną i IT

 IRIS Business Architect pozwala na dynamiczne połączenie strategii biznesowych i decyzji korporacyjnych z planowaniem i realizacją działań operacyjnych oraz IT. IRIS ma możliwość zapewnienia całościowego spojrzenia na planowane procesy decyzyjne oraz te, już zachodzące w organizacji. Aplikacja pozwala architektom biznesowym i architektom przedsiębiorstwa na łatwe powiązanie przyjętych strategii z modelami biznesowymi, z bieżącymi inicjatywami dotyczącymi projektów i ich oczekiwanych wyników oraz z zarządzaniem procesami. Zalety i możliwości architektury biznesowej IRIS stają się widoczne w momencie połączenia dowolnego elementu modelu biznesowego i planowania strategii z modelem architektury biznesowej i/lub przedsiębiorstwa w celu szczegółowego dopracowania planowania operacyjnego i realizacji konkretnych przedsięwzięć takich jak:

 • powiązanie strategii, obszarów istniejących luk, inicjatyw i projektów z innymi elementami architektury, w tym oczekiwań wobec nowych aplikacji i procesów, oraz z analizą kosztów.

 

Model biznesowy, strategie i wsparcie w podejmowaniu decyzji

Dzięki IRIS Business Architect planowanie strategiczne jest definiowane zgodnie z najnowszymi standardami, dlatego też może być łatwo i szybko udostępniane na wszystkich szczeblach i poziomach organizacji. IRIS Business Architect umożliwia budowanie przejrzystych modeli biznesowych, uwzględniających warunki panujące w ekosystemie. Ponadto pozwala wyraźnie dostrzegać relacje z klientami, partnerami i dostawcami oraz optymalizować pozycję organizacji w tymże ekosystemie. Omawiana aplikacja służy do projektowania, integrowania i optymalizowania modeli biznesowych, strategii (poszczególnych jej celów) oraz „dróg zakupowej klienta” dzięki wykorzystaniu:

 • Modelu Motywacji Biznesowej,
 • Modelu Biznesowego Canvas,
 • Mapy Wartości Klienta,
 • Drogi Zakupowej Klienta,
 • Oceny SWOT,
 • Six Sigma SIPOC.

Oprogramowanie pozwala również na stworzenie analizy oddziaływania, określenie wskaźników pomiaru i wydajności (KPI) i prezentację uzyskanych wyników w postaci różnego rodzaju wykresów:

 • wykresu kołowego,
 • wykresu słupkowego,
 • widoku rankingów,
 • „mapowania ciepła”,
 • ich obserwacji na przestrzeni czasu,
 • miar zagregowanych i wyspecjalizowanych.

IRIS Business Architect zapewnia tworzenie wysokiej jakości modeli architektury biznesowej i architektury przedsiębiorstwa na potrzeby takich inicjatyw jak:

 • transformacja biznesowa
 • transformacja systemów IT
 • wdrażanie aplikacji
 • rozwój oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta.

IRIS Business Architect jest to bardzo bezpieczne narzędzie graficzne. Zostało zaprojektowane i funkcjonuje, aby pomóc zespołom projektowym w budowaniu czytelnych modeli biznesowych, w ich analizowaniu i w wyborze optymalnych scenariuszy dla różnych inicjatyw transformacyjnych w organizacji.

Kompleksowy dostęp do biznesowej bazy wiedzy

IRIS Business Architect opisuje w sposób całościowy i dokładny relacje zachodzące w przedsiębiorstwie, zapewniając dzięki temu kompleksową wizualizację tworzonych procesów. Funkcjonalność ta pozwala na:

 • swobodne importowanie danych z wielu źródeł w celu tworzenia tzw. „Mashupów”,
 • powiązanie danych pochodzących ze wszystkich obszarów działalności organizacji,
 • łatwe w użyciu tzw. „Zapytanie na przykładzie”, aby można było skupić się na interesujących danych.

Analizy poprzez modelowanie oparte na scenariuszach

Funkcjonalność IRIS Business Architect pozwala na tworzenie zaawansowanych modeli architektury biznesowej i architektury korporacyjnej na potrzeby:

 • Transformacji biznesowej
 • Transformacji systemów IT
 • Wdrażania aplikacji programowych
 • Rozwoju systemów oprogramowania na zamówienie

IRIS Business Architect jest bardzo bezpiecznym, opartym na współpracy, graficznym narzędziem, które pomaga zespołom budować zrozumiałe modele biznesowe, analizować je i wybierać optymalne scenariusze dla różnych inicjatyw podejmowanych w ramach programu transformacji.

Szybkość, wydajność i bezpieczeństwo

Aplikacja IRIS jest sprawnym i niezawodnym narzędziem służącym do zarządzania rozbudowanymi modelami architektury biznesowej i architektury przedsiębiorstw.  IRIS Business Architect z łatwością umożliwia, rozproszonym w wielu lokalizacjach zespołom, korzystanie z tej samej wizualizacji relacji istniejących (także planowanych) w przedsiębiorstwie oraz gwarantuje efektywną i bezpieczną współpracę przy realizacji wspólnych inicjatyw i projektów. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu:

 •  zaawansowanych i szczegółowych funkcji ustawienia poziomu uprawnień i kontroli dostępu,
 • integracji z usługami katalogowymi przedsiębiorstwa (LDAP / Active Directory).

Efektywne i szybkie generowanie dokumentów

Korzystając z wbudowanych w aplikację, zautomatyzowanych i konfigurowalnych, wysokiej jakości raportów, tworzonych w formacie Word, PDF lub przez Internet, można łatwo zapewnić i dostarczyć interesariuszom biznesowym i IT, dokładną i wydajną wizję organizacji i działania firmy.

Współpraca zespołów i integracja danych

IRIS Business Architect pozwala dużym rozproszonym zespołom na efektywną współpracę, umożliwiając im m.in:

 • synchronizację danych z większością innych istniejących w firmie, aplikacji,
 • współdzielenie danych pozyskiwanych z Microsoft Excel, XML i XMI, Microsoft Project,
 • integrację danych aplikacji z OData (Restful Web services) obsługiwaną między innymi przez Tableau, Microsoft Power Pivot, Power Query i Power BI.

Elastyczność systemu i jego personalizacja

IRIS Business Architect pozwala na całkowitą swobodę modelowania i kastomizacji architektury biznesowej i/lub przedsiębiorstwa dzięki możliwości dowolnego określania i opisywania przez użytkownika:

 • pól roboczych, miar, relacji i ikon zawartych w aplikacji,
 • opcjonalnych funkcji
 • kontroli dostępu do widoku ( relacji, miar, ikon itd.).

Możliwości biznesowe i strumienie wartości

W sposób oczywisty realizacja strategii biznesowej jest trudniejsza niż jej planowanie, lecz jednak  projektowanie oparte na możliwościach biznesowych i architekturze pozwala określić konkretne kroki w celu osiągnięcia, zgodnie z harmonogramem, w ramach ustalonego budżetu, oczekiwanych wyników. IRIS Business Architect pozwala w prosty sposób zaprojektować, aktualizować i publikować następujące schematy/mapy architektury biznesowej:

 • mapę możliwości biznesowych
 • mapę strumienia wartości / etapów wartości
 • mapę organizacyjną
 • mapę inicjatyw i projektów
 • mapę strategii (zgodną z BMM, BMC, CVM, BSC, Six Sigma)
 • mapę informacji
 • mapę interesariuszy
 • mapę zasobów (zgodną z TOGAF)
 • mapę produktów i usług
 • mapę procesów (zgodną z BPMN)
 • mapę wymagań (zgodną z BABOK)
 • mapę drogi klienta

Planowanie Inicjatyw/Projektów/Scrum

Po wyborze strategii i zatwierdzeniu jej do realizacji, IRIS służy jako aplikacja wspierająca użytkowników. Wykorzystując przeprowadzoną analizę strategii i opracowane mapy drogowe, pozwala na integrację wszystkich Inicjatyw z działaniami zespołu PMO podejmowanymi w celu śledzenia postępów w ich realizacji. Należy dodać, że IRIS umożliwia współpracę zespołów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie ułatwia powiązanie Inicjatyw ze Strategiami Biznesowymi i Architekturą Biznesową/przedsiębiorstwa. Program zawiera szczegółowe harmonogramy i wykresy GANTT`a, określające stopień realizacji zadań. Aplikacja IRIS umożliwia interesariuszom stały wgląd w omawiany proces i śledzenie alokacji zasobów. IRIS posiada zdolność synchronizacji danych z większością funkcjonujących na rynku aplikacji do zarządzania projektami i portfelami projektów, takich jak Microsoft Project, Primavera, Asta i SDEF.  Bezpieczeństwo, nadzór, ryzyko i spójność z wewnętrzna  Wykorzystując IRIS Business Architect do integracji wszystkich domen (Możliwości Biznesowych, Procesów, Aplikacji, Technologii i Danych) w jednym, spójnym modelu, można zapewnić zgodność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa z obowiązującymi, wewnętrznymi regulacjami. Następnie warto dokonać analizy wpływu wprowadzonych regulacji, aby zagwarantować ich skuteczne wdrożenie. Ten nowy opis procesów biznesowych, zadań, polityki, pełnionych funkcji i zakresów obowiązków w przedsiębiorstwie zagwarantuje właściwy nadzór nad organizacją oraz odpowiedzialność personelu.  

Architektura technologii informatycznych

IRIS Business Architect jest narzędziem służącym do tworzenia modeli złożonych systemów IT, uwzględniających ich Możliwości Biznesowe, Procesy, a także funkcjonujące w tych systemach inne domeny takie jak: Domena Aplikacji, Domena Danych oraz Domeny Warstw Technologicznych. Omawiane narzędzie daje również możliwość budowy scenariuszy prognozowanych zmian w funkcjonowaniu organizacji. Aplikacja IRIS służy zarazem do planowania, projektowania i budowania podstaw Inicjatyw transformacji biznesowo-informatycznej przedsiębiorstwa na bazie precyzyjnego obrazu środowiska IT, w tym wszystkich aplikacji i technologii oraz wzajemnych powiązań między nimi.  

Planowanie procesów biznesowych

 Dzięki IRIS Business Architect można w pełni zintegrować modele procesów w ramach Business Process Model and Notation (BPMN), przy okazji umożliwiając wszystkim zainteresowanym stronom przeglądanie kontentu i pracę nad nim (modele diagramy, wykresy itp.)

Planowanie wymagań

Dzięki IRIS Business Architect można gromadzić, przeglądać, zatwierdzać i zarządzać wszystkimi wymaganiami agile i „user strories” zgodnie z wytycznymi BABOK. W kolejnym kroku należy tworzyć szczegółowe i precyzyjne „user stories”, dopasowane do modelu architektury biznesowej. IRIS synchronizuje dane z większością aplikacji do zarządzania wymaganiami klienta. Dzięki IRIS iteracyjne planowanie wymagań staje się o wiele prostsze. Zespoły „agile” mogą w łatwy sposób definiować swoje Wymagania, „Epiki” i „User Stories” przy użyciu elementów modelu architektury biznesowej i przedsiębiorstwa.