Strategia – diagnoza stanu wyjściowego

0
302
Wizualny schemat Strategia, analiza sytuacji
Wizualny schemat Strategia, analiza sytuacji

Spis treści

Tworzenie i realizacja strategii

Zasady strategii podstawą uzyskania przewagi konkurencyjnej

Strategia – diagnoza stanu wyjściowego, analiza sytuacji

 

 

Tworzenie i realizacja strategii

Dobre i właściwe zarządzanie  przedsiębiorstwem oraz podejmowane wysiłki są konieczne aby skutecznie działać na rynku. Jednak o dalszym rozwoju organizacji decyduje przemyślana, oparta na gruntownej znajomości realiów strategia. Na początku działalności firmy krótkotrwały splot sprzyjających okoliczności może jej zapewnić przypadkowy sukces. Jednak bez dobrej, „skrojonej na miarę” i właściwie wdrożonej strategii, podlegającej ciągłej ewaluacji w miarę zmieniających się warunków na rynku, przedsiębiorstwo nie może liczyć na trwały sukces. Te prawdę potwierdza  historia organizacji, które zostały liderami w danych branżach i pozostają na szczycie od wielu lat.

Strategia jest efektem podjęcia przez kierownictwo przedsiębiorstwa skoordynowanych działań w celu zdobycia na rynku  przewagi konkurencyjnej i osiągniecia jak najwyższej rentowności. 

Cele dobrze zaprojektowanej strategii nie są ukierunkowane na tymczasowe sukcesy. Zapewnienie   przewagi i wymiernych korzyści powinno wspierać stały rozwój i zabezpieczyć przyszłość organizacji w długim horyzoncie czasu.

Wybór najlepszej metody konkurowania na rynku powinien zostać dokonany na bazie posiadanych zasobów (resources) i zdolności (capabilities) przy równoczesnym uwzględnieniu działań podejmowanych przez rywali.

 

Zasady strategii podstawą uzyskania przewagi konkurencyjnej

Zwykle każde przedsiębiorstwo stosuje własne, wypracowane metody podejścia do klienta i zdobycia  przewagi nad konkurentami. Zasady działania opisane w strategii w istocie sprowadzają się do odmiennego podejścia do walki konkurencyjnej. A najprościej mówiąc oznacza „robienie tego czego nie robi konkurencja lub czego zrobić nie potrafi”. Nie oznacza to, że kluczowe elementy strategii muszą w 100% różnić od rozwiązań stosowanych przez konkurencję. Przyjmuje się, że organizacja odmiennie postępuje w pewnych ważnych aspektach działań, przede wszystkim tam gdzie posiada kompetencje, zdolności i zasoby.

Strategia ma większą szansę powodzenia jeżeli jest oparta na przewidywalnym podejściu do biznesu i na polityce wskazywania klientom różnic w skuteczności podejmowanych przez organizację  działań w stosunku do konkurencji. Określa też dokładnie obszary na rynku istotne dla dalszego rozwoju.

Należy założyć, że opracowana strategia zawiera również wskazówki opisujące te działania, których należy unikać, ponieważ błędne decyzje, w najlepszym wypadku, powodują zakłócenia w funkcjonowaniu firmy czy możliwość utraty zasobów, a w najgorszym przypadku mogą zagrozić jej istnieniu.

Schemat poniższy przedstawia przykładowe elementy charakterystyczne dla konstrukcji strategii przedsiębiorstwa.

Strategia – diagnoza stanu wyjściowego, analiza sytuacji

„Szycie strategii na miarę potrzeb” jest zadaniem analitycznym, punktem wyjścia dla procesu jej budowy. Zapoznanie się z metodyką „analizy sytuacji” jest pierwszym krokiem na drodze do przygotowania optymalnych rozwiązań.

Celem przygotowania strategii nie jest wyłącznie zbieranie stosownych danych ale przede wszystkim twórcza analiza pozyskanych wartości liczbowych i pełnego zakresu informacji dotyczących procesów zachodzących na rynku.

Należy podkreślić, że jednym z najważniejszych jej celów jest także określenie warunków w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Na warunki działania organizacji wpływają zarówno  czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne i one w istotnym stopniu determinują wybór najlepszej opcji realizacji zadań.

Wysiłki twórców strategii przez cały okres jej przygotowania powinny skupiać się na opracowaniu rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na właściwie zdefiniowane, strategiczne pytania. Odpowiedzi powinny pokazać realny i zrozumiały obraz sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa pozwalający na wybór najlepszej opcji, która posłuży do sformowania strategii.

Dokonując analizy strategicznej pojedynczego podmiotu gospodarczego należy rozważyć dwa aspekty omawianego zagadnienia:

  1. Czynniki zewnętrzne czyli otoczenie biznesowe firmy, warunki funkcjonowania w danej branży oraz siłę oddziaływania rynkowego konkurencji;
  2. Czynniki wewnętrzne czyli sytuację istniejącą w przedsiębiorstwie, efektywność działania struktury organizacyjnej oraz czynniki stanowiące o jego pozycję na rynku (gotowość i możliwości podjęcia skutecznej rywalizacji w branży).

Tak więc prawidłowo skonstruowana strategia powinna być budowana na podstawie wniosków płynących dla organizacji z właściwej oceny roli i znaczenia czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Ze względu na fakt, że okoliczności, w której działa firma podlegają permanentnym zmianom, raz przygotowana strategia podlegać musi stałej weryfikacji skutków jej realizacji oraz ciągłej ewaluacji.

Poniższa struktura procesu „analizy sytuacji” obrazuje zarówno jego poszczególne etapy jak i opisuje mające wpływ na tworzoną strategię istotne powiązania między nimi.

Rysunek 1 Analiza sytuacji

 

Strategia Sukcesu – Jak często należy dokonywać jej ewaluacji ?

 

Grzegorz Tryc

Financial Expert /CFO (ACCA)

Certified TOGAF® Business Architect

21.05.2023